12 جلسه پیلاتس پیشرفته – دوره دو

12 جلسه پیلاتس پیشرفته- دوره دو به 12 جلسه آموزش پیلاتس پیشرفته  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید . این جلسات…

336,000 تومان

12 جلسه پیلاتس مقدماتی – دوره دو

12 جلسه پیلاتس مقدماتی- دوره دو به 12 جلسه آموزش پیلاتس مقدماتی  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید . این جلسات…

288,000 تومان

12 جلسه پیلاتس مقدماتی- دوره یک

12 جلسه پیلاتس مقدماتی- دوره یک به 12 جلسه آموزش پیلاتس مقدماتی  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید . در این…

288,000 تومان

12جلسه پیلاتس پیشرفته-دوره یک

12 جلسه پیلاتس پیشرفته- دوره یک به 12 جلسه آموزش پیلاتس پیشرفته  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید . در این…

336,000 تومان

جلسه اول پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه اول آموزش پیلاتس مقدماتی – دوره یک به اولین جلسه آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید. در…

30,000 تومان

جلسه دوم پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه دوم آموزش پیلاتس مقدماتی – دوره یک به جلسه دوم آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید.  در…

30,000 تومان

جلسه سوم پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه سوم از تمرین های ورزش پیلاتس با حمیده محمدی مربی رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی

30,000 تومان