جلسه اول پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه اول آموزش پیلاتس مقدماتی – دوره یک به اولین جلسه آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید. در…

30,000 تومان

جلسه پنجم پیلاتس مقدماتی- دوره یک

جلسه پنجم آموزش پیلاتس مقدماتی- دوره یک به جلسه پنجم آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید.  در این…

30,000 تومان

جلسه چهارم پیلاتس مقدماتی- دوره یک

جلسه چهارم آموزش پیلاتس مقدماتی- دوره یک به جلسه چهارم آموزش پیلاتس  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید در این جلسه…

30,000 تومان

جلسه دهم پیلاتس مقدماتی- دوره یک

جلسه دهم پیلاتس مقدماتی- دوره یک به جلسه دهم آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید. در این جلسه…

30,000 تومان

جلسه دوازدهم پیلاتس مقدماتی- دوره یک

جلسه دوازدهم پیلاتس مقدماتی- دوره یک به جلسه دوازدهم آموزش پیلاتس  در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید در این جلسه هدف…

30,000 تومان

جلسه دوم پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه دوم آموزش پیلاتس مقدماتی – دوره یک به جلسه دوم آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید.  در…

30,000 تومان

جلسه سوم پیلاتس مقدماتی – دوره یک

جلسه سوم از تمرین های ورزش پیلاتس با حمیده محمدی مربی رسمی فدراسیون آمادگی جسمانی

30,000 تومان

جلسه ششم پیلاتس مقدماتی- دوره یک

جلسه ششم آموزش پیلاتس مقدماتی- دوره یک به جلسه ششم آموزش پیلاتس مقدماتی در سایت هوموپیلاتس خوش آمدید. در این…

30,000 تومان